فرانچایز یک مدل تجاری است که طبق آن امتیاز و امکان بهره برداری و عرضه ی علامت تجاری، محصول و شیوه تجارت از سوی دارنده ی اصلی یا امتیاز دهنده (Franchisor) در مقابل مالی یا نسبتی سود، به طرف دیگر یعنی امتیاز گیرنده یعنی (Franchisee) برای مدت زمان مشخصی واگذار می شود. در قراردادهای فرانچایز، امتیاز گیرنده متعهد می شود که بخشی از سود و درآمد خود از محل فعالیت مربوط به مدل تجاری را به امتیاز دهند...
ادامه
قانون دریایی ایران در بند 3 ماده 29 اجرت و پرداخت هر گونه اجرت مربوط به نجات و کمک در دریا را از حقوق ممتاز برشمرده و بر اساس بند 1 ماده 20 کنوانسیون 1989 که مقرر داشته است هیچ چیز در این کنوانسیون بر حق ممتاز دریایی نجات دهنده تحت هر کنوانسیون بین المللی یا قانون ملی تاثیر نخواهد گذاشت.» Nothing in this convention shall affect the salvor’s maritime lien under any international convention or...
ادامه
استفاده از شرط تحویل روی عرشه کشتی که اصطلاحاً و به اختصار به FOB و یا FREE ON BOARD موسوم می باشد صرفاً در حمل و نقل دریایی و یا آبراه های داخلی به کار می رود. تحویل کالا روی عرشه کشتی در واقع فروشنده را ملزم می نماید تا کالا را روی عرشه کشتی تعیین شده توسط خریدار در بندر مبدأ و یا بندر تعیین شده توسط خریدار برای بارگیری تحویل نماید. مسئولیت فروشنده در خصوص خطر از میان رفتن کالاها و یا...
ادامه