مراحل درخواست مشاوره حقوقی

 • درج مشخصات و ارائه شماره تماس
 • شرح موضوع حقوقی به صورت کامل به منظور بررسی توسط وکیل
 • ضمیمه نمودن مدارک مربوطه
 • تعیین نوع مشاوره با وکیل، مشاوره به صورت حضوری و یا غیر حضوری
 • تعیین هزینه توسط وکیل
 • پرداخت هزینه توسط موکل در مشاوره تلفنی و غیر حضوری
 • پرداخت هزینه توسط موکل در مشاوره حضوری پس از جلسه
Loading
 • Filename
  Size
  Process
  Status

  مراحل درخواست خدمات وکالتی

  • با ارائه مشروح موضوع حقوقی شما، با شما در خصوص تعیین جلسه حضوری و بررسی مشکل حقوقی تماس گرفته خواهد شد.
  • در صورتیکه درخواست شما صرفاً تنظیم شکوائیه، لایحه، دادخواست و یا تنظیم اظهارنامه باشد هزینه تهیه موارد فوق ابتدا از شما دریافت می شود.
  Loading


  • Filename
   Size
   Process
   Status

   مراحل درخواست مذاکرات قراردادی و تهیه قرارداد

   • هزینه مربوط به بررسی و یا تهیه قرارداد تعیین و به شما اعلام خواهد شد.
   • شما صرفاً به میزان 50 درصد از مبلغ مربوط به بررسی و تهیه قرارداد را ابتدا پرداخت خواهید کرد.
   • مابقی مبلغ مربوط به خدمات بررسی و تهیه قرارداد در انتهای کار از شما دریافت می شود
   Loading
   • Filename
    Size
    Process
    Status